PRAWOSŁAWIE W POLSCE
 
    W Polsce mieszka około 500 tys. wyznawców prawosławia (na 38 mln ludności kraju), dane według rocznika statystycznego GUS. Największe skupisko około 300 tys. wiernych znajduje się na Białostocczyźnie. Cerkiew Prawosławna w Polsce składa się obecnie z 6 diecezji i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego (łącznie 33 dekanaty i 232 parafie, około 400 cerkwi i kaplic):     Na czele Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego stoi Metropolita Warszawski i całej Polski. W 1998r. na urząd ten został wybrany Arcybiskup Sawa, poprzednio Ordynariusz Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego. W skład Świętego Soboru Biskupów Prawosławnych oprócz Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, wchodzi obecnie 9 biskupów:     Polska Cerkiew posiada 8 monasterów, w tym 5 męskich (Supraśl, Jabłeczna, Ujkowice, Saki, Kostomłoty) i 3 żeńskie (Grabarka, Zwierki, Wojnowo). Przebywa w nich łącznie około 80 mnichów i mniszek.
    W Polsce istnieją następujące prawosławne uczelnie:
- Chrześcujańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Wydział prawosławny),
- Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie,
- Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku,
- Szkoła Ikonograficzna w Bielsku Podlaskim,
- Szkoła Psalmistów i Dyrygentów Cerkiewnych w Hajnówce.
    Cerkiew prowadzi aktywną działalność wśród młodzieży (od 1980r. istnieje Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce), zajmuje się działalnością wydawniczą (istnieje Wydawnictwo Metropolii Warszawskiej a przy Monasterze Supraskim działa drukarnia), działalnością kulturalną (istnieją 4 diecezjalne centra kultury prawosławnej i 3 dekanalne instytuty kultury prawosławnej), działalnością charytatywną (od 1996r. istnieje Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia "Eleos", który prowadzi 7 domów opieki i 4 świetlice socjoterapeutyczne). Prasowym organem Cerkwi jest miesięcznik "Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego", a oficjalna strona internetowa Warszawskiej Metropolii to www.orthodox.pl.
    W polskich szkołach od 1991r. prowadzi się zajęcia z przedmiotu religia prawosławna. Od 2007r. w Białymstoku funkcjonuje prawosławna szkoła podstawowa pw. śww. Cyryla i Metodego.
    W Polsce działa 6 bractw prawosławnych (św. Mikołaja - Białystok, Trzech Hierarchów - Białystok, św. Atanazego Brzeskiego - Białystok, Narodzenia Najświętszej Marii Panny - Gródek, św. Grzegorza Peradze - Warszawa, św. Marty - Warszawa), 3 stowarzyszenia (Stowarzyszenie - Bractwo Prawosławne śww. Cyryla i Metodego, Arka Przymierza - Stowarzyszenie na rzecz prawosławnego dziedzictwa narodowego - Warszawa, Stowarzyszenie śww. Piotra i Pawła - Wrocław), 2 fundacje (Fundacja Miłośników Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka, Fundacja Oikonomos - Białystok) oraz Prawosławna Organizacja Sportowa.
    Od 2002r. w Białymstoku działa prawosławne Radio Orthodoxia. Od 1999r. w Telewizji Białystok nadawany jest cotygodniowy prawosławny program "U źródeł wiary", a w Radiu Białystok dwie cotygodniowe audycje: "Duchowe spotkania" i "Przed wyjściem do cerkwi". Znanym czasopismem prawosławnym jest miesięcznik "Przegląd Prawosławny", a najbardziej znanym portalem prawosławnym jest strona Cerkiew.pl. Organizowanych jest wiele festiwali muzyki cerkiewnej i przeglądów kolęd prawosławnych, wśród nich ten najbardziej znany czyli "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej".
 
 
DIECEZJA BIAŁOSTOCKO-GDAŃSKA
 
    Diecezja Białostocko-Gdańska powołana została w 1948 roku decyzją Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wcześniej cała Białostocczyzna należała do Diecezji Warszawsko-Bielskiej, a przed drugą wojną światową do Diecezji Grodzieńskiej (Grodno po wojnie znalazło się na Białorusi). W skład diecezji wchodzi północna część województwa podlaskiego (z Białymstokiem), województwo warmińsko-mazurskie (z Olsztynem) i województwo pomorskie (z Gdańskiem). Na terenie diecezji znajdują się dwie katedry biskupie w Białymstoku i Gdańsku, oraz monastery w Supraślu (męski), Zwierkach i Wojnowie (żeńskie). Diecezja Białostocko-Gdańska jest podzielona na 5 dekanatów (Białostocki, Gdański, Gródecki, Olsztyński i Sokólski) oraz 57 parafii. Na terenie diecezji znajdują się ponadto 2 parafie wojskowe w Białymstoku i w Gdańsku (należące do Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego). Prasowym organem diecezji jest kwartalnik "Wiadomości Diecezji Białostocko-Gdańskiej". Od 2002r. w Białymstoku działa diecezjalne Radio Orthodoxia.
    Ordynariuszem Diecezji Białostocko-Gdańskiej jest Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Jakub (od 1999r.). Poprzednim Ordynariuszem Diecezji był Jego Eminencja Arcybiskup Sawa, obecnie Metropolita Warszawski i całej Polski (od 1998r.).