Arcybiskup Jakub
 

    Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk), Arcybiskup Białostocki i Gdański, urodził się 22.10.1966r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w Białymstoku jako elektryk. W 1987 roku wstąpił do Monasteru Supraskiego, przyjął postrzyżyny zakonne i otrzymał święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posad (dawniej Zagorsk), gdzie w 1992 roku obronił pracę magisterską. Święcenia kapłańskie z rąk Jego Ekscelencji Arcybiskupa Sawy przyjął w 1989 roku, a śluby zakonne złożył w 1993 roku. W 1995 roku rozpoczął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jako asystent w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Moralnej. Od 1995 roku pełnił obowiązki opiekuna duchowego Prawosławnego Bractwa śww. Cyryla i Metodego. Namiestnik klasztoru Zwiastowania NMP w Supraślu. 11 maja 1998 roku otrzymał święcenia biskupie z tytułem biskupa supraskiego. Jego Ekscelencja Władyka Jakub w imieniu Świętego Soboru Biskupów sprawuje opiekę duchową nad młodzieżą prawosławną. Od sierpnia 1998 roku jest opiekunem duchowym Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Decyzją Świętego Soboru Biskupów (30.03.1999r.) wyrażoną dekretem Jego Eminencji Metropolity Sawy (31.03.1999r.) został powołany na stanowisko Ordynariusza Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Ingres biskupa Jakuba na katedrę białostocką odbył się 22 maja 1999r. Dnia 16.06.2008r. Jego Ekscelencja Biskup Jakub został podniesiony do godności arcybiskupa.