XXX Walne Zgromadzenie BMP30.11.2011


26 listopada JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. ap. Jana Teologa w Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz. Liturgią rozpoczęło się trzydzieste walne zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Zgromadzenie rozpoczęła Olga Mularczyk – przewodnicząca BMP w Polsce – witając hierarchów, duchowieństwo, uczestników zjazdu, wśród których znaleźli się również goście – byli przewodniczący BMP w Polsce: Dariusz Żdanuk, Tomasz Hanczaruk oraz Grzegorz Sienkiewicz. Obrad rozpoczęły się podsumowaniem i rozliczeniem ostatniego roku pracy zarządu centralnego. Na początku przedstawiono prezentację multimedialną, pokazującą działalność zarządu, potem zostało odczytane sprawozdanie z prac ZC oraz omówione sprawozdanie finansowe. Następnie delegaci bractw diecezjalnych podsumowali rok działalności poszczególnych bractw. Sprawozdania przedstawili: Natalia Fiedoruk – sekretarz bractwa diecezji warszawsko-bielskiej,Paweł Bakunowicz – przewodniczący bractwa diecezji lubelsko-chełmskiej oraz Katarzyna Rabczuk, Ksenia Kacejko – vice-przewodnicząca bractwa diecezji białostocko-gdańskiej. Kolejnym sprawozdaniem, przedstawionym przez ks. Marka Jurczuka, było podsumowanie działalności dokonane przez komisję rewizyjną. Sprawozdawczą część programu zakończyło głosowanie nad przydzieleniem absolutorium dla zarządu, które zostało przyznane.

fot. Marta Całpińska

Olga Mularczyk


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1