Jubileusz 40 – lecia świeceń kapłańskich ks. mitrata Jana Troca23.12.2011


Ks. mitrat Jan Troc urodził się 19 kwietnia 1949 r. w Redutach na Białostocczyźnie. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne oraz dwuletni kurs teologiczny w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po wstąpieniu w związek małżeński z Anatolią zd. Baran, z rąk JE Najprzewielebnijeszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Nikanora, otrzymał święcenia diakońskie (17 grudnia 1971 r.) i kapłańskie (19 grudnia 1971 r.).

5 stycznia 1972 r. został mianowany proboszczem parafii pw. św Mikołaja Topilcu. W latach 1974-1980 był proboszczem parafii pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Górowie Iławeckim, a w latach 1980-1989 parafii pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach. Od 15 grudnia 1989 r. do dziś jest proboszczem parafii Zaśnięcia Matki Bożej w Białymstoku.

Za swą posługę dla dobra Cerkwi był wielokrotnie nagradzany, w tym mitrą (2009) oraz Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami (1997).


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót