Konferencja Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej28.05.2012


25 maja odbyła się w Białymstoku doroczna Konferencja Duchowieństwa, Psalmistów i Pracowników Świeckich Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Rozpoczęła się Boską Liturgią w cerkwi pw. św. Mikołaja w Białymstoku celebrowaną przez JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba oraz JE Najprzewielebniejszego Biskupa Supraskiego Grzegorza, w asyście dziekanów okręgów i przybyłego duchowieństwa. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił ks. Roman Płoński – wikariusz Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w Olsztynie.

Podczas Liturgii Arcybiskup Jakub w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP nagrodził proboszcza Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Jałówce ks. prot. Aleksandra Dobosza prawem noszenia krzyża z ozdobami. Ponadto, Władyka Jakub nagrodził prawem noszenia fioletowej skufii proboszcza Parafii Prawosławnej pw. pw. Śww. App. Piotra i Pawła Ks. Jarosława Jaszczuka

Część plenarną konferencji rozpoczął Władyka Jakub powitaniem wszystkich zebranych. Sprawozdania z działalności dekanatów złożyli księża dziekani: białostockiego – ks. mitrat Jerzy Boreczko, gdańskiego – ks. Dariusz Jóźwik, olsztyńskiego – ks. mitrat Wiatlis Czyżewski, sokólskiego – ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, gródeckiego – ks. mitrat Jan Jaroszuk.

Sprawozdanie z kontroli finansowych przeprowadzonych na terenie diecezji złożył mgr Mikołaj Kuklik. O działalności bieżącej i planach Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” mówiła jego wicedyrektor Marta Chomaniuk. Sprawozdanie z prac Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej złożył ks. mitrat Jan Fiedorczuk, a z Radia Orthodoxia ks. Jan Kojło. Działalność Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej przybliżyła przewodnicząca Ksenia Kacejko. Ostatnim punktem programu konferencji był wykład wygłoszony przez ks. protodiakona Jarosław Makala nt.” Opracowanie statystyczne wybranych obszarów z życia Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej za lata 2001 – 2011.”


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1