Logo
piątek, 17 września 2021
św. pror. Mojżesza
Znajdujesz się na: Strona główna»Ogłoszenia»Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Metodyczną: „EKOpedagogicznie: pedagogika religii wobec wyzwań ekologii”.
Ogłoszenia
16-03-2021

Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Metodyczną: „EKOpedagogicznie: pedagogika religii wobec wyzwań ekologii”.

Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego zachęca katechetów religii prawosławnej do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej „EKOpedagogicznie: pedagogika religii wobec wyzwań ekologii”.

Konferencja organizowana jest przez Polską Radę Ekumeniczną wraz z Wydziałem Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie. Do udziału w konferencji zapraszani są nauczyciele religii i metodycy nauczania religii, badacze zajmujący się pedagogiką religii i kultury, pedagodzy zainteresowani szeroko pojętą chrześcijańską edukacją proekologiczną, a także osoby zaangażowane lub zamierzające zaangażować się w promocję chrześcijańskiej kultury proekologicznej. Konferencja jest połączona z VIII Ekumenicznym Forum Katechetycznym i została objęta patronatem Mazowieckiej Kurator Oświaty.

Problematyka ekologiczna jest obecnie ważnym obszarem naukowej refleksji pedagogicznoreligijnej i ekumenicznej. Obejmuje ona namysł teoretyczny i praktyczny nad istotą, celami i sposobami realizacji postawy troski o dobro i ochronę Bożego stworzenia. Szczególną rolę w popularyzacji postaw proekologicznych odgrywa także edukacja religijna. Swoim przekazem dociera ona bowiem do szerokiej grupy odbiorców i prezentuje, co na ten temat mają do powiedzenia Kościoły i tradycje chrześcijańskie. Głównym celem konferencji jest wskazanie na istotną rolę formacji proekologicznej w ramach chrześcijańskiej edukacji religijnej i ekumenicznej, a także eksploracja obszarów, które mogłyby być w tym zakresie inspirujące dla szeroko pojętej pedagogiki religii i kultury. Konferencja jest również zaproszeniem do debaty nad tym, w jaki sposób, najbardziej skutecznie i odpowiedzialnie, z pasją i poczuciem troski o teraźniejszość i przyszłość ludzkości, promować wśród chrześcijan postawy ekologiczne. Organizatorzy mają nadzieję na otwarty dyskurs w zakresie poszukiwania nowych obszarów i form współpracy środowisk zaangażowanych oraz niezaangażowanych religijne w dziele ochrony środowiska naturalnego.

Problematyka konferencji będzie skoncentrowana wokół następujących zagadnień:

Edukacja ekologiczna w perspektywie chrześcijańskiej;

Pedagogika religii i kultury wobec współczesnych zagadnień ekologii;

Dobre praktyki w zakresie chrześcijańskiej edukacji proekologicznej;

Popularyzacja chrześcijańskiej kultury proekologicznej;

Współpraca z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi i placówkami edukacyjnymi.

 

Konferencja będzie obejmowała część panelową, pracę w sekcjach tematycznych i warsztaty metodyczne.

Sekcja I – Pedagogika religii wobec zagadnień ekologii

Pedagogika religii wobec współczesnych zagadnień ekologii obejmuje zagadnienia:

Kształtowanie kompetencji ekologicznych jako istotnych we współczesnym świecie;

Pedagogika religii włączająca zagadnienia społeczne;

Uwrażliwienie na komponent ekologii w edukacji religijnej.

Proponowana sekcja tematyczna ma na celu zainspirowanie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z wychowaniem ekologicznym, kształtowaniem postaw i stosunku do funkcjonowania w świecie przyrodniczym, jako istotnego komponentu pedagogiki religii.

Sekcja II – Pedagogika kultury wobec zagadnień ekologii

Sekcja tematyczna: Pedagogika kultury wobec współczesnych zagadnień ekologii obejmuje następujące zagadnienia:

Wartości wpisane w wychowanie ekologiczne;

Proekologiczny przekaz w kulturze współczesnej (sztuka, media);

Proponowana sekcja tematyczna ma na celu zainspirowanie dyskusji na temat kultury jako swoistego „nośnika” idei proekologicznych, wartości wpisujących się w wychowanie ekologiczne oraz wyzwań i dylematów związanych z tym procesem.

Sekcja III – Warsztaty metodyczne: współczesne wyzwania ekologii oraz ich konsekwencje metodyczne w edukacji religijnej

Proponowana sekcja tematyczna ma charakter warsztatowy i obejmuje następujące zagadnienia:

Prezentacja programów nauczania religii oraz przykładowych scenariuszy lekcji o tematyce proekologicznej;

Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi i technik przekazu podczas lekcji religii;

Proponowana sekcja tematyczna ma także na celu wymianę doświadczeń i upowszechnianie „dobrych praktyk” w obszarze nauczania religii.

 

Termin konferencji: 20 maja 2021 roku.

Tryb konferencji: on-line na platformie komunikacyjnej ZOOM.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać do dnia 14 maja 2021 roku.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/SAwLnM5LR2LYwXM76

Wszelkie informacje na temat organizacji i programu konferencji będą na bieżąco udostępniane na stronach internetowych: www.ekokosciol.pl/ekopedagogicznie oraz www.chat.edu.pl/pedagogika/start, a także na stronie wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/238738931307833

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

ks. Artur Aleksiejuk